Onder de noemer ‘Ouders ogen geven’ wil TalentenKracht aandacht besteden aan ouders, verzorgers en begeleiders in de kinderopvang. Want iedereen die veel met kinderen omgaat en écht naar kinderen kijkt, kan de nieuwsgierigheid van kinderen stimuleren. Door op het juiste moment de juiste vragen te stellen, moedigen volwassenen kinderen aan om zich verder te ontwikkelen.

TalentenKracht wil inventariseren wat ouders en professionals kan helpen om aan te sluiten bij de onderzoekende houding van kinderen. Want kinderen vinden het leuk om te worden uitgedaagd. Maar soms hebben ze de stimulering van een volwassene nodig om geboeid te blijven. Bijvoorbeeld doordat een volwassene het kind een extra vraag stelt, waarmee het verder op onderzoek kan gaan. Te leren zien wanneer een kind beter vrijgelaten kan worden of wanneer juist ondersteuning gewenst is, is een van de meest ingewikkelde maar ook meest interessante uitdagingen voor ouders en begeleiders.

Naast het bewust maken van ouders – en grootouders, verzorgers en leerkrachten – van de onverwachte en onvermoede talenten van kinderen, hoopt TalentenKracht ook te kunnen profiteren van hun ervaringen. Zij komen immers dagelijks in contact met kinderen en hebben daardoor de beste praktijkvoorbeelden voorhanden, die meegenomen kunnen worden in het onderzoek.

Informatie en trainingen voor ouders, voorlichtingsbijeenkomsten en het beschikbaar stellen van filmmateriaal, artikelen in tijdschriften en kranten: het zijn manieren waarop ouders nu bereikt worden. Het is de bedoeling om activiteiten voor ouders de komende tijd uit te breiden en aan te vullen met nieuwe activiteiten.

Bijeenkomsten voor ouders organiseren
In opdracht van TalentenKracht heeft de CED-groep een handreiking opgesteld voor pedagogisch medewerkers. Met deze informatie kunnen ouderbijeenkomsten worden opgezet. Deze informatie is zo geschreven dat leidinggevenden van kindcentra deze kunnen geven, eventueel samen met een medewerker. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders achtergrond informatie over wat nu eigenlijk onder talent wordt verstaan en worden ouders er bewust van gemaakt hoe zij het talent van hun kind verder kunnen helpen ontwikkelen. In de ouderbijeenkomsten wordt waar mogelijk gewerkt met de kinderen zelf in de vorm van een ouder- kind activiteit. Klik hier voor meer informatie. En kijk ook bij opbrensten voor meer producten.