Hoe leren jonge kinderen over wetenschap en techniek en wat is logisch redeneren?

Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft als doel om het bètaleren van kinderen te begrijpen en te bevorderen. Het richt zich met name op ‘leren over wetenschap en techniek’ en ‘logisch redeneren’. De UvA voert twee onderzoekprojecten uit. Bij een deel van het onderzoek is Science Center NEMO nauw betrokken.

Onderzoekproject 1: kennisverwerving jonge kinderen
Hoe verwerven jonge kinderen kennis over natuurwetenschappelijke onderwerpen? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.

Mentale modellen
Mensen doen in hun dagelijks leven ervaringen op met wetenschappelijke onderwerpen. Die ervaring slaan ze op om hun omgeving beter te begrijpen en te voorspellen. Over sommige onderwerpen ontwikkelen kinderen echter al op jonge leeftijd coherente ideeën. We noemen dat mentale modellen. Het onderzoek van de UvA richt zich op:
• detecteren van deze mentale modellen
• betrouwbaar meten van de mentale modellen
• het in kaart brengen van de verschillen tussen kinderen.

Redeneren over oorzaak en gevolg
Je kunt iets leren over een natuurwetenschappelijk onderwerp door te redeneren, te observeren, te meten en zelf te experimenteren.
Onderzocht is hoe heel jonge kinderen redeneren over oorzaak en gevolg. Het blijkt dat zij daar al goed toe in staat zijn. Het UvA-onderzoek maakt duidelijk welke (meer of mindere complexe) strategieën kinderen gebruiken.

Experimenteren
Het spelen van heel jonge kinderen lijkt wel wat op experimenteren: zij proberen uit hoe iets werkt. Het experimenteervermogen van kinderen is onderzocht in een laboratorium, op een kinderdagverblijf en in science center NEMO. Een van de onderzoeksvragen is: kunnen heel jonge kinderen efficiënte interventies bedenken om causale relaties te onderzoeken?
Het onderzoek op het kinderdagverblijf maakt onder andere duidelijk dat kinderen méér en gevarieerder exploreren als in de weken daarvoor een actieve stimulerende leidster meespeelde. Het onderzoek in NEMO heeft beter inzicht gegeven in de invloed van ouders op het exploratieve spel van kinderen. De bevindingen zijn onder andere vertaald in een tentoonstelling voor kleuters in NEMO (Kleuters aan zet).

Onderzoeksproject 2: logisch redeneren
Dit onderzoek moet antwoord geven op een aantal vragen:
• Welke factoren spelen een rol in de ontwikkeling van het logisch redeneervermogen?
• Welke mogelijkheden zijn er om kinderen te stimuleren om complexe denkstappen te maken?
De UvA vertaalt de resultaten van dit onderzoek in spelmateriaal, dat geschikt is voor thuis en op school, zoals in het adaptieve onderwijssysteem van de rekentuin (http://www.rekentuin.nl/).

Samenwerkingspartners
De UvA werkt nauw samen met Science Center Nemo en vijf vindplaatsscholen in de regio’s Noord-Holland en Flevoland.


link:http://www.derekentuin.nl/