Bevorderen deskundigheid en attitudes van leerkrachten voor W&T;

Hoe kunnen de deskundigheid en de attitudes van leerkrachten met betrekking tot wetenschap en techniek (W&T) bevorderd worden? Dat is de kern van het onderzoek van de Universiteit Leuven.

Periode 2008-2011
In deze periode is onder andere een onderzoek uitgevoerd onder dertig leerkrachten (uit Vlaanderen en Nederland). Zij kregen een begeleidingstraject aangeboden.
Het traject bestond uit vier modules:
• introductie in de ervaringsgerichte benadering
• een interactief traject in een science centre (Nemo c.q. Technopolis)
• een training in een procesgerichte analyse van leeromgevingen
• coaching van een lopend W&T-project (wetenschap en techniek).

De modules die samen maximaal zes dagdelen duurden, droegen bij aan een positievere attitude en grotere betrokkenheid van de leerkrachten. Zij stonden positiever tegenover W&T, waren van plan om meer aan techniek te doen, kregen meer zelfvertrouwen en konden meer genieten van het onderzoekend en ontwerpend leren van de leerlingen.

In 2011 vond een apart onderzoek- en ondersteuningstraject plaats in de regio West (Zuid-Holland en Zeeland). Hieraan namen leerkrachten van groep 1-3 en begeleiders van peuterspeelzalen deel. Zij kregen inhoudelijk input en werden gecoacht zowel gemeenschappelijk en individueel. De informatie die dit deelproject oplevert, is bruikbaar bij de ontwikkeling van competentiebevorderende materialen voor leerkrachten.

De Universiteit Leuven heeft in deze periode een aantal producten ontwikkeld:
• vormingsmodules voor researchers en leerkrachten
• een kijkwijzer voor procesgerichte analyse van leeromgevingen voor W&T
• een draaiboek voor het design van interactieve trajecten in science centers
• een pilotversie van een instrument om ‘perceptie van W&T-fenomenen bij leerkrachten’ te meten.

Periode 2012-2016
De universiteit ontwikkelt krachtige leeromgevingen, gebaseerd op de principes van ‘self organising learning environments’. Het projectmodel Dorp-op-School dient hiervoor als basis. De impact van deze leeromgevingen wordt onderzocht. Zes basisscholen in de regio Zuid (Brabant en Limburg) nemen deel aan een onderzoeks- en ondersteuningstraject. Diverse wetenschaps- en techniekactiviteiten worden geobserveerd. Zo ontstaan portretten hoe W&T op een boeiende manier in de praktijk kan worden gebracht. De deelnemende leerkrachten krijgen feedback over hun interactie met de leerlingen. Zij krijgen scherper zicht op de talenten die ze stimuleren en de groeikansen.

Link

www.cego.be